background

Stories & Memories of Rabbi Chaim Meir Lieberman

By: דוד ואסתי גינזבורג December 14

למשפחת ליברמן היקרה

ב''ה למשפחת ליברמן היקרה

בהילקח מעמכם הכתר של המשפחה, יהודי כל כך יקר, בר אוריין. יהודי לו אני חייב המון. מעשרות הפעמים שהייתי אצלכם ספגתי מהו יהודי חסיד. מהו כבוד הדדי. אביכם היקר ע''ה סיפר הרבה, ובהתנהגותו שיקף בדיוק איך חסיד צריך להיראות. זכינו להיות אצלכם לפני ג שנים עם כל הילדים כשטסנו לעשות אזרחות. זכינו להכיר. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. ויש לי עוד לספר.. אי''ה. שתהיה כבר תחיית המתים, שנזכה לראות בעינינו.

דוד ואסתי גינזבורג

 
Share Your Story

 
loading Processing...